Vedtekter Norsk Minigrisforening

Vedtatt på stiftelsesmøte 30.04.16

§1 Navn og formål:

Foreningens navn er Norsk Minigrisforening.

Norsk Minigrisforening er en interesseorganisasjon for minigriseiere.

I Norsk minigrisforening ønsker vi:
-Å jobbe for spredning av informasjon om godt minigrishold.
-Å være et samlingspunkt for minigriseiere
-Å informere allmennheten om alle aspekter ved hold av minigris som kjæledyr.
-Å fremme godt og fornuftig avlsarbeid av minigris

§ 2 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 3 Medlemmer

Norsk Minigrisforening er åpen for alle som har en interesse for mingriser og godt mingrishold.

Medlemskap gjelder for et kalenderår, og oppnås ved å betale medlemsavgift eller bli utnevnt som æresmedlem. 

Medlemmer som motarbeider organisasjonens arbeid og vedtekter, kan ved ¾ flertall i styret ekskluderes fra organisasjonen.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

Alle betalende medlemmer har stemmerett og er valgbare til verv i organisasjonen.

§ 5 Kontingent

Kontingent fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen utgangen av juni mister stemmerett og andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen.

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet er organisasjonens høyeste besluttende organ.

Årsmøte holdes hvert år, og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.

§ 7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1.      Behandle årsmelding

2.      Behandle regnskap i revidert stand

3.      Behandle innkomne forslag

4.      Fastsette kontingent

5.      Vedta budsjett

6.      Velge:

         a) Leder og nestleder

         b) Styremedlem(mer) og varamedlem(mer)

         c) Kasserer

§ 8 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen

§ 9 Styret

Organisasjonen ledes av et styre på minimum fem medlemmer.

Leder og kasserer velges annenhvert år.

Nestleder, 2 styremedlemmer og varamedlemmer velges hvert år.

 

§ 10 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 11 Oppløsning

Organisasjonen kan oppheves av årsmøtet, ved avstemning med minst 2/3 (to tredjedels) flertall. Ved opphevelse av foreningen tilbakebetales ikke medlemsavgift, men hele kassebeholdningen doneres til en ideell organisasjon som jobber med å fremme dyrs rettigheter.